Upoznaj svoja profesionalna interesovanja


Saznaj o profesionalnim oblastima i grupama zanimanja - uslovima rada, karakterističnim zanimanjima, zanimanjima u sistemu srednjeg obrazovanja itd.

Biznis i poslovne usluge

Ekonomija, pravo i administracija

Ekonomija, pravo i administracija


U ovu grupu spadaju brojni poslovi koji se obavljaju u kancelariji, za pultom ili na šalteru, radeći sa različitim dokumentima, dopisima, izveštajima i sl. Može se raditi sa strankama: na primer vođenje poslovnih knjiga, priprema i dostavljanje računa kupcima ili korisnicima usluga, obračunavanje kamata za kredite, vođenje evidencija, pisanje poslovnih pisama, ali i davanje informacija, razmatranje žalbi i molbi stranaka, izdavanje potvrda i uverenja, davanje tumačenja i sl.
Posao se može obavljati u bankama, osiguravajućim društvima, pri opštinama, sudovima, poštama, kao i u raznim agencijama, preduzećima i sl. Takođe, posle određenog radnog iskustva, uz dodatnu obuku mogu se pružati usluge vođenja poslovnih knjiga. Zavisno od vrste obrazovanja u oblasti ekonomije, dužine radnog iskustva i položenih profesionalnih ispita mogu se steći sledeća zvanja: računovođa, samostalni računovođa, ovlašćeni računovođa i ovlašćeni javni računovođa. Vođenje poslovnih knjiga je popisivanje svih finansijskih promena u preduzeću (nabavke, isplata zarada, prodaja, i sl.).

Šta je važno za rad?

Snalaženje sa rečima, snalaženje sa brojevima, tačnost, urednost, organizovanost, temeljnost, ljubaznost.

Uslovi rada

Radi se uglavnom u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara. Rad za šalterom podrazumeva svakodnevni kontakt sa velikim brojem stranaka.

Karakteristična zanimanja

Sa četvorogodišnjom školom:
Bankarski službenik, Ekonomski tehničar, Finansijski administrator, Komercijalista, Poslovni administrator, Pravni tehničar, Službenik osiguranja

Sa visokom školom strukovnih studija:
ekonomista (postoje različiti odseci, na primer: ekonomista za finansije, računovodstvo i bankarstvo, ekonomista za poreze i carine, ...)

Sa fakultetom:
diplomirani ekonomista (postoje brojna usmerenja, na pr. dipl. ekonomista za finansije, bankarstvo i osiguranje, dipl. ekonomista za računovodstvo, reviziju i finansijsko upravljanje itd.), diplomirani pravnik, diplomirani menadžer, diplomirani agroekonomista itd.


Kada klikneš na link desno pojaviće se upitnik koji će ti pomoći da proceniš da li ti je ova oblast zanimljiva. Rezultat koji ćeš dobiti je mera tvoje lične procene.


Odaberi grupu zanimanja iz menija ispod kako bi se prikazale opširnije informacije o njoj:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF